คลิปนี้เป็นคลิปใช้เพื่อการประกอบการเรียนการสอนในวิชาระบบปฏิบัติการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ซึ่งเป็นวิชาในหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนนครบางยางพิทยาคมร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โดยครูทวิช น้อยดี กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม.39